Gå til hovedindhold

Ikast Nordre Skole

Her ses skolevejsanalysen for Ikast Nordre Skole. Skolevejsanalysen indeholder kort over anbefalede skoleruter, samt oplysninger om transportmiddel, sikkerhedsudstyr og trafikale forhold omkring skolen.

Ikast Nordre Skole er beliggende på Hagelskærvej i Ikast. Skolen har 570 elever fra 0. klasse til og med 9. klasse.

På kortet herunder ses de skoleruter Ikast-Brande Kommune anbefaler, at eleverne på Ikast Nordre Skole benytter til og fra skole. Ikast-Brande Kommune vi arbejde for, at de anbefalede skoleruter indrettes, så eleverne kan færdes sikkert og trygt på deres vej til og fra skole.

Ved at klikke på  er der mulighed for at tænde eller slukke for forskellige temaer eller skifte baggrundskort.

Til Ikast Nordre Skole anbefaler Ikast-Brande Kommune, at eleverne benytter følgende veje til og fra skole:

  • Tunellen under banen ved Ved Grønningen
  • Ved Grønningen
  • Hagelskærvej
  • Stierne langs Stensbjerg Allé mellem Søbjergvej og Hagelskærvej
  • Strøget
  • Ll. Torv
  • Tulstrupvej

De anbefalede skoleruter er udpeget på baggrund af bl.a. afstand til skole, sikre krydsninger og mulighed for at benytte cykelstier/cykelbaner.

Eleverne på Ikast Nordre Skole har svaret på en række spørgsmål om, hvordan de kommer til og fra skole på en typisk dag om sommeren og om vinteren. Disse besvarelser kan ses i figurerne herunder, hvor de ligeledes er sammenholdt med de samlede besvarelser for hele kommunen.

 

Transportmiddel - Sommer

I 0. - 3. klasse har 41% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 29% går, 5% kører med bus/tog og 25% bliver kørt i bil.

I 4. - 6. klasse har 67% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 13% går, 10% kører med bus/tog og 11% bliver kørt i bil.

I 7. - 9. klasse har 62% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 10% går, 21% kører med bus/tog og 7% bliver kørt i bil.

Samlet set har 56% af eleverne på Ikast Nordre Skole svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 18% går, 12% kører med bus/tog og 15% bliver kørt i bil.


Transportmiddel sommer - Besvarelser fra Ikast Nordre Skole

 

Transportmiddel - Vinter

I 0. - 3. klasse har 14% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 22% går, 10% kører med bus/tog og 54% bliver kørt i bil.

I 4. - 6. klasse har 44% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 14% går, 11% kører med bus/tog og 30% bliver kørt i bil.

I 7. - 9. klasse har 67% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 12% kører med bus/tog og 20% bliver kørt i bil.

Samlet set har 40% af eleverne på Ikast Nordre Skole svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 13% går, 11% kører med bus/tog og 36% bliver kørt i bil.


Transportmiddel vinter - Besvarelser fra Ikast Nordre Skole

 

Sammenligning med hele kommunen

I tabellen herunder er transportvanerne for Ikast Nordre Skole opsummeret og sammenlignet med gennemsnittet for alle skoler i kommunen. 


Transportmiddel - Sammenligning mellem Ikast Nordre Skole og hele kommunen

 

I ovenstående tabel ses det, at der i 0. - 3. klasse er en lidt større andel af eleverne der cykler til og fra skole om sommeren end gennemsnittet for hele kommunen. Samtidig er der en lavere andel, der bliver kørt i bil til og fra skole om sommeren end gennemsnittet.

For eleverne i 4. - 6. klasse er der ikke de store variationer i forhold til gennemsnittet for hele kommunen.

I 7. - 9. klasse er der en lavere andel af eleverne, der går til og fra skole end gennemsnittet for hele kommunen. I vinterperioden er der en større andel af eleverne på Ikast Nordre Skole, der cykler til og fra skole end gennemsnittet.

Eleverne på Ikast Nordre Skole har svaret på en række spørgsmål om deres brug af lys, hjelm og refleksvest. Disse besvarelser kan ses i figurerne herunder, hvor de ligeledes er sammenholdt med besvarelserne for hele kommunen.

 

Lys

Alle eleverne på Ikast Nordre Skole har svaret, at de bruger lys på cyklen, når det er mørkt.


Brug af lys - Besvarelser fra Ikast Nordre Skole

 

Hjelm

I 0. - 3. klasse har alle eleverne svaret, at de bruger cykelhjelm. I 4. - 6. klasse er det 91%, og i 7. - 9. klasse er det 50% af eleverne, der har svaret, at de bruger hjelm, når de cykler/kører knallert.

Samlet set har 79% af eleverne på Ikast Nordre Skole svaret, at de bruger hjelm, når de cykler/kører knallert.


Brug af hjelm - Besvarelser fra Ikast Nordre Skole

 

Refleksvest

I 0. - 3. klasse har 21% af eleverne svaret, at de bruger refleksvest. I 4. - 6. klasse er det 9%, imens ingen af eleverne i 7. - 9. klasse har svaret, at de bruger refleksvest.

Samlet set har 9% af eleverne på Ikast Nordre Skole svaret, at de bruger refleksvest.


Brug af refleksvest - Besvarelser fra Ikast Nordre Skole

 

Sammenligning med hele kommunen

I tabellen herunder er brugen af sikkerhedsudstyr for elever på Ikast Nordre Skole opsummeret og sammenlignet med hele kommunen.


Sikkerhedsudstyr - Sammenligning mellem Ikast Nordre Skole og hele kommunen

 

Af ovenstående tabel ses det, at andelen af elever, der har svaret at de bruger lys på cyklen, når det er mørkt, er højere på Ikast Nordre Skole end gennemsnittet for hele kommunen. På Ikast Nordre Skole har alle eleverne svaret, at de bruger lys på cyklen.

Andelen af elever der bruger hjelm falder jo ældre eleverne er. Særligt er det er stort fald fra 4. - 6. klasse til 7. - 9. klasse. Dette er også det generelle billede, hvis man ser på hele kommunen.

Der er en mindre andel af eleverne på Ikast Nordre Skole, der bruger refleksvest end gennemsnittet for hele kommunen. Også her falder andelen jo ældre eleverne bliver.

Ikast-Brande Kommune har i efteråret 2018 afholdt møde med repræsentanter fra Ikast Nordre Skole, hvor de trafikale forhold omkring skolen blev drøftet. På mødet blev følgende problemstillinger drøftet

Lokalitet Problemstilling Løsningsforslag
Ilskovvej/Søbjergvej Skolen vurderer, at krydsningen af Ilskovvej er meget farlig og utryg.
Der er en dobbeltrettet cykelsti på begge sider af Stensbjerg Allé/Ilskovvej. Det er derfor ikke nødvendigt at krydse Ilskovvej ved Søbjergvej. I stedet kan vejen krydses ved signalanlægget ved Hagelskærvej. 

Der gøres ikke yderligere på nuværende tidspunkt.

Vestergade/Bøgildvej
Eleverne fra området omkring Bøgildvej benytter krydset Vestergade/Bøgildvej på deres vej til og fra skole. Krydset opleves som utrygt for lette trafikanter.

Der er planlagt et signalanlæg i krydset, som bliver etableret i løbet af 2019.
Orionvej Mange cyklister har svært ved at finde ud af, hvordan de skal benytte krydsningshellerne på Orionvej. Mange kører over midt i krydset i stedet for at bruge hellerne.
Ikast-Brande Kommune holder krydsningen under observation i forhold til om der sker uheld.

Det anbefales, at skolen indarbejder i deres trafikpolitik, at krydsningshellerne skal benyttes.

Stensbjerg Allé/Tulstrupvej Der er kun et blåt cykelfelt for cyklisterne, der kommer fra Tulstrupvej og skal til skolen, men der er ikke et når de skal tilbage igen.
Der kan ikke markeres et blåt cykelfelt i sydsiden af krydset, da det ikke forbinder 2 afmærkede stier. Cyklisterne skal blot følge den normale færdsel i krydset.

Der gøres ikke yderligere på nuværende tidspunkt.

Stensbjerg Allé Venstresvingsbane for kort.
Hellen kortes af så svingbanen kan forlænges.

Indgår i en kommende prioritering.

Hagelskærvej (vejen til skolens parkeringsplads) Ofte af- og pålæsning langs vejen, hvilket giver farlige situationer. Parkerede biler spærrer for udsyn til stien mellem Stensbjerg Allé og skolen. 
Parkeringspladserne på det grønne område er blevet nedlagt. Der er opsat fodhegn og etableret standsningsforbud.

Der gøres ikke yderligere på nuværende tidspunkt.

Tunellen under banen Tunellen er meget smal, og det er svært at se hinanden på sydsiden af tunellen. 
Ikast-Brande Kommune vil undersøge om der kan sættes et trafikspejl eller anden skiltning op, der forbedrer forholdene på stedet.

Ved Grønningen - Gruspladsen Pladsen er meget glat om vinteren.
Etablering af sti med fast belægning langs gruspladsen mellem vejen og den eksisterende sti ved tunellen.

Indgår i en kommende prioritering.

Stadion Allé
Mange elever benytter Stadion Allé til og fra skole. Der er ofte mange parkerede biler på strækningen. Der er ikke afmærket cykelbaner, hvilket gør, at cyklisterne skal køre uden om de parkerede biler. 

Afventer helhedsplan for Stadion Allé
Stadion Allé - Rundkørsel Rundkørslen kan passeres med høj hastighed.
Etablering af bump i tilfarter til rundkørslen. 

Indgår i en kommende prioritering.

Trafikale forhold ved Ikast Nordre Skole

 
Hagelskærvej                    Sti langs Stensbjerg Allé    Rundkørsel Stadion Allé

For at få et billede af de trafikale forhold omkring Ikast Nordre Skole, har Ikast-Brande Kommune fået Cowi til at foretage en droneoptagelse af ankomstarealerne ved skolen. Droneoptagelsen er foretaget torsdag d. 10. oktober 2019 i tidsrummet 07:48 - 08:12.

Der er udarbejdet 3 små videoklip, der viser forskellige situationer i trafikken omkring Ikast Nordre Skole. Disse videoklip kan ses her:

Videoklip

Hastighed

Ud fra droneoptagelserne er der målt en gennemsnitshastighed på skolens ankomstarealer på 10-20 km/t og omkring 30 km/t på Hagelskærvej. På Stensbjerg Allé nord for Hagelskærvej ligger hastigheden omkring 45-60 km/t og syd for Hagelskærvej på 30-50 km/t. 


Registrerede gennemsnitshastigheder

 

Antal trafikanter

Der er registreret i alt 341 fodgængere i optageperioden. Hovedparten af disse ankommer til Nordre Skole fra parkeringsområderne. Derudover ankommer der også fodgængere via stiforbindelsen fra signalanlægget eller stien langs Stensbjerg Allé.

Der er registreret 61 fodgængerkrydsninger af Hagelskærvej, hvoraf de 51 krydsninger foretages ved den hævede flade ved Hagelskærvej/Ved Grønningen og 8 krydsninger foretages ved fodgængerfeltet på Hagelskærvej.

Der er registreret 148 cyklister i optageperioden. Hovedparten af cyklisterne ankommer til skolen via stien fra signalanlægget. Cyklisterne der kommer via Ved Diget benytter fodgængerfeltet som krydsningspunkt, hvor der er registreret 35 krydsende cyklister med retning mod skolen. Ved det blå cykelfelt er der registreret 17 cyklister i optageperioden.

Der er i alt registreret 390 motorkøretøjer i optageperioden, som primært færdes på Stensbjerg Allé, Hagelskærvej samt adgangsvejen til parkeringspladsen. 

 

Generel vurdering af trafikforholdene

I optageperioden er der fundet tre trafikale problemstillinger i området omkring skolen:

  1. Overhalende biler på Stensbjerg Allé i sydgående retning
  2. Ind- og udkørsel ved af- og påsætningsplads
  3. Bakkende biler og mange fodgængere på parkeringsområde


Trafikale problemstillinger ved Ikast Nordre Skole

Ved lokalitet 1 er der flere gange observeret, at ligeudkørende biler mod syd på Stensbjerg Allé foretager en overhaling i krydset og benytter venstresvingsbanen, hvis de forankørende foretager et højresving.

Ved lokalitet 2, af- og påsætningspladsen ved Hagelskærvej, er der ikke skiltet med en specifik ind- og udkørsel eller ensretning. Der er registreret 20 motorkøretøjer, som benytter pladsen, som alle kører ind ad den østlige adgangsvej. 

På skolens parkeringsplads, lokalitet 3, er der observeret flere interaktioner mellem motorkøretøjer og fodgængere samt mellem motorkøretøjer. Bakkende biler på parkeringspladsen kan skabe konflikter mellem de forskellige trafikanttyper. Dette er dog ikke observeret i optageperioden.