Gå til hovedindhold

Dalgasskolen

Her ses skolevejsanalysen for Dalgasskolen. Skolevejsanalysen indeholder kort over anbefalede skoleruter, samt oplysninger om transportmiddel, sikkerhedsudstyr og trafikale forhold omkring skolen.

Dalgasskolen er beliggende på hjørnet af Elme Allé og Gl. Thyregodvej i Brande. Skolen har 377 elever fra 0. klasse til og med 6. klasse.

På kortet herunder ses de skoleruter Ikast-Brande Kommune anbefaler, at eleverne på Dalgasskolen benytter til og fra skole. Ikast-Brande Kommune vi arbejde for, at de anbefalede skoleruter indrettes, så eleverne kan færdes sikkert og trygt på deres vej til og fra skole.

Ved at klikke på  er der mulighed for at tænde eller slukke for forskellige temaer eller skifte baggrundskort.

Til Dalgasskolen anbefaler Ikast-Brande Kommune, at eleverne benytter følgende veje til og fra skole:

  • Naurvej
  • Elme Allé
  • Stien mellem Gl. Arvadvej og Rønne Allé
  • Lærkevej
  • Gl. Thyregodvej
  • Stien under jernbanen mellem Blichersvej og Gl. Thyregodvej

De anbefalede skoleruter er udpeget på baggrund af bl.a. afstand til skole, sikre krydsninger og mulighed for at benytte cykelstier/cykelbaner.

Eleverne på Dalgasskolen har svaret på en række spørgsmål om hvordan de kommer til og fra skole på en typisk dag om sommeren og om vinteren. Disse besvarelser kan ses i figurerne herunder, hvor de ligeledes er sammenholdt med de samlede besvarelser for hele kommunen.

Transportmiddel - Sommer

I 0. - 3. klasse har 45% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 19% går, 3% kører i bus/tog og 32% bliver kørt i bil.

I 4. - 6. klasse har 68% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 10% går, 3% kører i bus/tog og 19% bliver kørt i bil.

Samlet set har 55% af eleverne på Dalgasskolen svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 15% går, 3% kører i bus/tog og 27% bliver kørt i bil.


Transportmiddel sommer - Besvarelser fra Dalgasskolen

 

Transportmiddel - Vinter

I 0. - 3. klasse har 12% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 20% går, 2% kører i bus/tog og 66% bliver kørt i bil.

I 4. - 6. klasse har 41% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 19% går, 4% kører i bus/tog og 36% bliver kørt i bil.

Samlet set har 28% af eleverne på Dalgasskolen svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 19% går, 3% kører med bus/tog og 50% bliver kørt i bil.


Transportmiddel vinter - Besvarelser fra Dalgasskolen

 

Sammenligning med hele kommunen

I tabellen herunder er transportvanerne for Dalgasskolen opsummeret og sammenlignet med gennemsnittet for alle skoler i kommunen.


Transportmiddel - Sammenligning mellem Dalgasskolen og hele kommunen

I ovenstående tabel ses det, at der ikke er de store forskelle mellem elevernes valg af transportmiddel på Dalgasskolen og de samlede besvarelser for hele kommunen. Der er generelt lidt flere elever på Dalgasskolen, der cykler til og fra skole i sommerperioden, og lidt færre der kører med bus/tog.

I vinterperioden er der en lidt større andel af eleverne på Dalgasskolen, der bliver kørt i bil til og fra skole end den samlede andel i hele kommunen.

Eleverne på Dalgasskolen har svaret på en række spørgsmål om deres brug af lys, hjelm og refleksvest. Disse besvarelser kan ses i figurerne herunder, hvor de ligeledes er sammenholdt med besvarelserne for hele kommunen.

Lys

I både 0. - 3. klasse og 4. - 6. klasse har 91% af eleverne svaret, at de bruger lys på cyklen når det er mørkt.


Brug af lys - Besvarelser fra Dalgasskolen

 

Hjelm

I 0. - 3. klasse har 98% af eleverne svaret, at de bruger hjelm, når de cykler. I 4. - 6. klasse er det 92%, der har svaret at de bruger hjelm.

Samlet set har 94% af eleverne på Dalgasskolen svaret, at de bruger cykelhjelm.


Brug af hjelm - Besvarelser fra Dalgasskolen

 

Refleksvest

I 0. - 3. klasse har 22% af eleverne svaret, at de bruger refleksvest. I 4. - 6. klasse har 6% af eleverne svaret, at de bruger refleksvest.

Samlet set har 12% af eleverne på Dalgasskolen svaret, at de bruger refleksvest.


Brug af refleksvest - Besvarelser fra Dalgasskolen

 

Sammenligning med hele kommunen

I tabellen herunder er brugen af sikkerhedsudstyr for elever på Dalgasskolen opsummeret og sammenlignet med hele kommunen.


Sikkerhedsudstyr - Sammenligning mellem Dalgasskolen og hele kommunen

 

Af ovenstående tabel ses det, at andelen af elever, der bruger lys på cyklen, er lidt mindre for Dalgasskolen end for hele kommunen. Der er dog en større andel der bruger hjelm på Dalgasskolen. Der sker dog et lille fald i brugen af cykelhjelm, jo ældre eleverne bliver.

Brugen af refleksvest falder ligeledes jo ældre eleverne bliver. I 4. -6. klasse er der en mindre andel af eleverne på Dalgasskolen, der bruger refleksvest end det samlede gennemsnit for hele kommunen.

Ikast-Brande Kommune har i efteråret 2018 afholdt møde med repræsentanter fra Dalgasskolen, hvor de trafikale forhold omkring skolen blev drøftet. På mødet blev følgende problemstillinger drøftet:

Lokalitet Problemstilling Løsningsforslag
Rundkørslen Ejstrupholmvej/Østre Allé Opleves som farlig og utryg for cyklister. Den røde cykelbane fungerer fint, men der opstår stadig farlige situationer.
Rundkørslen holdes under observation efter afmærkningen af den røde cykelbane i 2017.

Der er ingen politiregistrerede uheld i rundkørslen i 2018.

Fodgængerfelt Gl. Thyregodvej v. Østre Allé
Ligger meget tæt på Østre Allé, og det er derfor svært for svingende bilister at se om der er fodgængere i fodgængerfeltet.

Fodgængerfeltet nedlægges. 

Indgår i en kommende prioritering.
Skolens parkeringsplads Opleves som kaotisk om morgenen. Selvom der er ledige parkeringspladser, er der forældre, der parkerer hvor der kun er af- og pålæsning.
Ikast-Brande Kommune opfordrer Dalgasskolen til selv at arbejde videre med at finde en løsning på brugen af parkeringspladsen, f.eks. ved at henstille til forældrene, at de skal benytte parkeringsbåsene i stedet for området til af- og pålæsning.

Dette kan indarbejdes i skolens trafikpolitik.

Elme Allé
Mange parkerede biler, som bilister og cyklister skal køre uden om. Hvis en bilist skal køre uden om en parkeret bil, kommer bilisten helt over til cykelbanen i modsatte side af vejen.

Ikast-Brande Kommune vil undersøge mulighederne for at forbedre forholdene for cyklister på Elme Allé.
Gl. Thyregodvej Mange parkerede biler som cyklisterne skal køre uden om. 
Parkeringsforbud i nordsiden af vejen.

Indgår i en kommende prioritering.

Fodgængerfelt Gl. Thyregodvej ved skolen Det er ikke alle bilister, der holder tilbage for krydsende fodgængere ved fodgængerfeltet.
Der er allerede opsat torontoanlæg ved fodgængerfeltet.

På nuværende tidspunkt gøres ikke yderligere.

Trafikale forhold ved Dalgasskolen

 
Rundkørsel Østre Allé        Skolens P-plads                 Elme Allé

Droneoptagelse

For at få et billede af de trafikale forhold omkring Dalgasskolen, har Ikast-Brande Kommune fået COWI til at foretage en droneoptagelse af ankomstarealerne ved skolen. Droneoptagelsen er foretaget torsdag d. 24. maj 2018 kl. 07.29 til kl. 07.51.

Der er udarbejdet 3 små videoklip, der viser forskellige situationer i trafikken omkring Dalgasskolen. Disse videoklip kan ses her:

Videoklip

Hastighed

Ud fra droneoptagelsen er der målt, at gennemsnitshastigheden på Elme Allé ligger omkring 20-30 km/t. På Gl. Thyregodvej ligger gennemsnitshastigheden omkring 30-40 km/t. Dog falder gennemsnitshastigheden til ca. 30 km/t omkring bumpet på Gl. Thyregodvej. På parkeringsarealet er gennemsnitshastigheden omkring 10-15 km/t.


Registrerede gennemsnitshastigheder

 

Antal trafikanter

Der er registreret 8 fodgængere, der krydser Gl. Thyregodvej i fodgængerfeltet på vej til skole om morgenen. I T-krydset Gl. Thyregodvej/Elme Allé er der registreret 12 krydsende fodgængere i optageperioden. Derudover er der et større antal fodgængere, der bliver sat af på parkeringspladsen i det sydvestlige hjørne af skolen.

Der er registreret 112 cyklister på Gl. Thyregodvej i optageperioden, hvoraf 102 kommer fra sydøst. Hovedparten af disse benytter stien syd for parkeringsarealet. 

Der er registreret 51 køretøjer, der kører ind på parkeringspladsen i optageperioden. Kørselsarealet på parkeringspladsen tættest på skolen anvendes til på- og afsætning. Dette sker uafhængigt af, om der er ledige parkeringspladser eller plads på afsætningsområdet. 

 

Generelt vurdering af trafikforholdene

Generelt viser droneoptagelsen, at biler, cyklister og fodgængere har meget få konfliktpunkter i forbindelse med transporten til skolen, og trafikforholdene vurderes derfor generelt som gode. Fodgængeres og cyklisters krydsning af Gl. Thyregodvej foregår også efter hensigten. Optagelsen viser dog, at fodgængeres rute til skolen fra parkeringsarealet foregår bagved de parkerede biler eller på kørebanen.