Gå til hovedindhold

Bording Skole

Her ses skolevejsanalysen for Bording Skole. Skolevejsanalysen indeholder kort over anbefalede skoleruter, samt oplysninger om transportmiddel, sikkerhedsudstyr og trafikale forhold omkring skolen.

Bording Skole er beliggende på Solsortevej i Bording. Skolen har 479 elever fra 0. klasse til og med 9. klasse.

På kortet herunder ses de skoleruter Ikast-Brande Kommune anbefaler, at eleverne på Bording Skole benytter til og fra skole. Ikast-Brande Kommune vi arbejde for, at de anbefalede skoleruter indrettes, så eleverne kan færdes sikkert og trygt på deres vej til og fra skole.

Ved at klikke på  er der mulighed for at tænde eller slukke for forskellige temaer eller skifte baggrundskort.

Til Bording Skole anbefaler Ikast-Brande Kommune, at eleverne benytter følgende veje til og fra skole:

  • Solsortevej
  • Svalegangen (den nordlige del)
  • Borgergade
  • Jens Christensens Plads
  • Vestervang
  • Stien mellem Bording Hallen og Vestervang

De anbefalede skoleruter er udpeget på baggrund af bl.a. afstand til skole, sikre krydsninger og mulighed for at benytte cykelstier/cykelbaner.

Eleverne på Bording Skole har svaret på en række spørgsmål om, hvordan de kommer til og fra skole på en typisk dag om sommeren og om vinteren. Disse besvarelser kan ses i figurerne herunder, hvor de ligeledes er sammenholdt med de samlede besvarelser for hele kommunen.

Transportmiddel - Sommer

I 0. - 3. klasse har 34% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 19% går, 12% kører med bus/tog og 35% bliver kørt i bil.

I 4. - 6. klasse har 47% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 23% går, 7% kører med bus/tog og 23% bliver kørt i bil.

I 7. - 9. klasse har 35% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 37% går, 6% kører med bus/tog og 22% bliver kørt i bil.

Samlet set har 37% af eleverne på Bording Skole svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 25% går, 9% kører med bus/tog og 28% bliver kørt i bil.


Transportmiddel sommer - Besvarelser fra Bording Skole

 

Transportmiddel vinter 

I 0. - 3. klasse har 18% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 18% går, 13% kører med bus/tog og 52% bliver kørt i bil.

I 4. - 6. klasse har 22% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 17% går, 15% kører med bus/tog og 46% bliver kørt i bil.

I 7. - 9. klasse har 17% af eleverne svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 37% går, 15% kører med bus/tog og 31% bliver kørt i bil.

Samlet set har 18% af eleverne på Bording Skole svaret, at de cykler til og fra skole om vinteren, 24% går, 14% kører med bus/tog og 44% bliver kørt i bil.


Transportmiddel vinter - Besvarelser fra Bording Skole

 

Sammenligning med hele kommunen

I tabellen herunder er transportvanerne for Bording Skole opsummeret og sammenlignet med gennemsnittet for alle skoler i kommunen.


Transportmiddel - Sammenligning mellem Bording Skole og hele kommunen

 

I ovenstående tabel ses det, at for eleverne i 0. - 3. klasse ligger besvarelserne meget tæt på gennemsnittet for hele kommunen. Der er dog en lidt større andel af eleverne i 0. - 3. klasse på Bording Skole, som kører med bus/tog end gennemsnittet, og en lidt mindre andel, som bliver kørt i bil.

I 4. - 6. klasse er der en lavere andel af eleverne, der cykler til og fra skole end gennemsnittet, og en større andel, der bliver kørt i bil. Der er ligeledes en større andel af eleverne, der går til og fra skole om sommeren end gennemsnittet for hele kommunen. Det samme gør sig gældende for eleverne i 7. - 9. klasse.

Ses der på hele Bording Skole samlet, er der en lavere andel af eleverne, der cykler til og fra skole end gennemsnittet, og en større andel, der går eller bliver kørt i bil. Den større andel af elever, der bliver kørt i bil til og fra skole kan skyldes, at Bording Skole har et stort opland, hvor eleverne har langt til skole, og derfor bliver kørt til skole. Besvarelserne viser dog, at andelen af elever der bliver kørt til skole falder en smule jo ældre eleverne bliver.

Eleverne på Bording Skole har svaret på en række spørgsmål om deres brug af lys, hjelm og refleksvest. Disse besvarelser kan ses i figurerne herunder, hvor de ligeledes er sammenholdt med besvarelserne for hele kommunen.

 

Lys

I 0. - 3. klasse har 90% af eleverne svaret, at de bruger lys på cyklen, når det er mørkt. I 4. - 6. klasse er det 96%, og i 7. - 9. klasse er det 77% af eleverne, der har svaret, at de bruger lys på cykel/knallert, når det er mørkt.

Samlet set har 90% af eleverne på Bording Skole svaret, at de bruger lys på cykel/knallert, når det er mørkt.


Brug af lys - Besvarelser fra Bording Skole

 

Hjelm

I 0. - 3. klasse har 95% af eleverne svaret, at de bruger cykelhjelm. I 4. - 6. klasse er det 96%, og i 7. - 9. klasse er det 54% af eleverne der har svaret, at de bruger cykelhjelm. 

Samlet set har 89% af eleverne på Bording Skole svaret, at de bruger hjelm, når de cykler/kører knallert.


Brug af hjelm - Besvarelser fra Bording Skole

 

Refleksvest

I 0. - 3. klasse har 13% af eleverne svaret, at de bruger refleksvest. I 4. - 6. klasse er det 32%, og i 7. - 9. klasse er det 15%, der har svaret, at de bruger refleksvest.

Samlet set har 20% af eleverne på Bording Skole svaret, at de bruger refleksvest.


Brug af refleksvest - Besvarelser fra Bording Skole

 

Sammenligning med hele kommunen

I tabellen herunder er brugen af sikkerhedsudstyr for elever på Bording Skole opsummeret og sammenlignet med hele kommunen.


Sikkerhedsudstyr - Sammenligning mellem Bording Skole og hele kommunen

 

Af ovenstående tabel ses det, at andelen af elever på Bording Skole, der bruger lys og hjelm er væsentligt lavere i 7. - 9. klasse end i de mindre klasser, og det vil derfor være et potentiale i, at arbejde med at få flere af de ældste elever til at bruge lys og hjelm, når de cykler.

Andelen af elever i 0. - 3. klasse på Bording Skole, der bruger refleksvest, er lavere end gennemsnittet for hele kommunen. Dog er der en større andel af eleverne i 4. - 6. klasse og 7. - 9. klasse på Bording Skole, der bruger refleksvest.

Ses der på hele Bording Skole samlet, er der en større andel, der bruger hjelm og refleksvest end gennemsnittet for hele kommunen, imens der er en mindre andel, der bruger lys på cyklen.

Ikast-Brande Kommune har i efteråret 2018 afholdt møde med repræsentanter fra Bording Skole, hvor de trafikale forhold omkring skolen blev drøftet. På mødet blev følgende problemstillinger drøftet:

Lokalitet Problemstilling Løsningsforslag
Sti langs Borgergade Svært at finde ud af hvor man skal placere sig på den dobbeltrettede fællessti. Dette medfører, at nogle vælger at cykle på kørebanen i stedet for.
Det er ikke muligt at opdele stien i en del for cyklister og en del for fodgængere, da stien er dobbeltrettet. Meningen er, at cyklister og fodgængere skal tage hensyn til hinanden og give plads til hinanden.

Ikast-Brande Kommune vil arbejde på at lave en kampagneindsats om hvordan man færdes på stien.

Søndergade/Svalegangen
Krydsningen opleves som utryg pga. meget trafik på Søndergade. Der er etableret en hævet flade og fodgængerfelter, men krydset opleves stadig som utrygt.

Ikast-Brande Kommune igangsætter analyse af trafikken i krydset.
Svalegangen Opleves som utryg pga. mange forældre, der afleverer deres børn ved skolen.
Etablering af standsningsforbud uden for afmærkede parkeringsbåse på Svalegangen (syd). Muligheden for at lukke vejen, så der kun er adgang for gennemkørsel for busser, undersøges nærmere.

Sportsvej
Skolen undrer sig over, at Ikast-Brande Kommune har besluttet at åbne Sportsvej ved Herningvej uden at etablere faciliteter for lette trafikanter på Sportsvej. Skolen er bekymrede for den ekstra trafik, der må forventes at komme på Sportsvej.

Etablering af cykelfaciliteter på Sportsvej.

Indgår i en kommende prioritering.

Trafikale forhold ved Bording Skole

  
Sti langs Borgergade         Søndergade/Svalegangen   Svalegangen (syd)


For at få et billede af de trafikale forhold omkring Bording Skole, har Ikast-Brande Kommune fået COWI til at foretage en droneoptagelse af ankomstarealerne ved skolen. Droneoptagelsen er foretaget onsdag d. 5. september 2018 i tidsrummet 7:39 - 8:00.

Der er udarbejdet 5 små videoklip, der viser forskellige situationer i trafikken omkring Bording Skole. Disse videoklip kan ses her:

Videoklip

Hastighed

Ud fra droneoptagelserne er der målt en gennemsnitshastighed på Borgergade foran skolen på 15-25 km/t. Ses der generelt på hastigheden, både vest og øst for skolen, ligger gennemsnitshastigheden under 30 km/t.
På den nordlige del af Svalegangen ligger gennemsnitshastigheden lidt højere, omkring 30-40 km/t.


Registrerede gennemsnitshastigheder

 

Antal trafikanter

Der er registreret 26 fodgængere på Borgergade på vej til skole. Det samme antal er registreret på den nordlige del af Svalegangen.
Optagelserne viser, at et større antal fodgængere bliver sat af på parkeringsarealet ved Svalegangen. Størstedelen af disse fodgængere benytter fortovet foran de parkerede biler, når de skal gå til eller fra skolen.

Der er registreret 118 cyklister i området i optageperioden. 43 af cyklisterne kommer fra Borgergade og 31 kommer fra Solsortevej. Der er registreret 7 cyklister på den sydlige del af Svalegangen, hvoraf 4 cykler bag ved de parkerede biler, og 3 cykler på fortovet.

Der er i alt registreret 126 motorkøretøjer i området i optageperioden, hvoraf 44 kører mod skolen på den sydlige del af Svalegangen. Der er registreret 34 ud- og indkørende bilister på parkeringsarealet på Svalegangen.

 

Generel vurdering af trafikforholdene

Generelt viser droneoptagelsen, at ankomstarealerne omkring skolen er gode. Der er dog fundet, at bilister og lette trafikanter har to konfliktpunkter i forbindelse med transporten til skolen. Det drejer sig om krydsningen af Borgergade ved den nordlige del af Svalegangen og afsætningslommen på Borgergade.

Ved krydsningen af Borgergade ved den nordlige del af Svalegangen, kunne fodgængernes krydsning af Borgergade tydeliggøres, så fodgængerne krydser samme sted i stedet for flere steder på strækningen.
Der er i perioden registreret 2 biler som benytter den "gamle" afsætningslomme på Borgergade. Det kan medføre farlige situationer, når de skal krydse den trafikerede fællessti.

Fodgængernes krydsning foregår mere sporadisk ved de to markeringer på billedet herunder. Derudover viser analysen, at størstedelen af fodgængernes rute til skolen foregår foran de parkerede biler på fortovet på Svalegangen (syd).


Krydsning af Borgergade ved Svalegangen